Dansk tørlægningshistorie online

Siden jeg en gang i midten af 70’erne var med Jörn Eskildsen og Kjeld Hansen på en fugletur til Klægbanken og Tipperhalvøen, har jeg været en stor fan af sidstnævnte, der bedriver kritisk miljøjournalistik når det er allerbedst (uden at forklejne førstnævnte!).

Kjeld Hansen bliver oven i købet bare bedre og bedre, skarpere og skarpere!

Jeg behøver kun at nævne hans stædige kamp mod EUs forkælelse af de danske gyllebaroner, bogen “Der er et yndigt land” fra 2003, hvor han beskrev den danske naturs ynkelige tilstand eller “Det tabte land” fra sidste år – mammutværket om de magtfulde mænd, der næsten uden at samtiden lagde mærke til det, sørgede for, at mange af vore “vandlidende” arealer (altså søer og sumpområder) blev inddraget som produktivt landbrugsland – i mange tilfælde viste det sig jo bare, at det ikke var helt så produktivt.

Nu bliver sidstnævnte bog fulgt op af et kombineret bog- og internet-initiativ – i første omgang hjemmesiden Det tabte land. Her beskriver Kjeld Hansen i 361 fortællinger de steder – udtørrede søer og inddæmninger – som blev “ofret” i kampen for at vinde nyt land. Fortællingerne er krydret med beskrivelser af de politiske rænkespil, der lå bag ingeniørprojekterne.

Hjemmesiden vil med tiden komme til at omhandle alle tørlagte søer med et vandareal over 10 hektar, samt mange genskabte eller helt nye søer, der er kommet til i kraft af naturgenopretning.

Der er tale om et meget omfattende stykke dokumentationsarbejde! Rygraden i beskrivelserne er naturligvis materiale fra arkiverne, ikke mindst Rigsarkivet, hvor Statens Landvindingsudvalgs omfattende arkivalier opbevares. Desuden har forfatteren selv besøgt samtlige beskrevne lokaliteter. Fortællingerne ledsages af historier fra lokale beboere, der har oplevet projekternes indvirken på det lokale miljø på “egen krop”. Det hele er rigt illustreret med historiske og nyere fotos, og som bilag bringes udtræk fra DOFbasen og Dansk Botanisk Forenings arkiv.

Hjemmesiden er netop lanceret, og foreløbig er kun få lokaliteter lagt online (som pdf-filer). Heldigvis startes der i Nordjylland, og der er allerede beskrevet flere lokaliteter fra Thy, bl.a. Agger Tange (-hvor vejdæmningen til min overraskelse først blev bygget i 1950’erne!) og Rosholm Sø ved Vullum. Jeg glæder mig meget til at se beskrivelserne af Vejlerne!

Pdf-filerne er lækkert layoutet i en blanding af klassisk og moderne; desværre er selve hjemmesidens bagvedliggende struktur absolut ikke moderne – det er mildest talt en værre gang “skodkode”. I dette tilfælde kan jeg dog se igennem fingrene med denne lille biting – indholdet er trods alt det vigtigste. Og foreløbig ser det særdeles lovende ud! (Men jeg synes nu alligevel det er ærgerligt, at der ikke er valgt et tidssvarende hjemmesidelayout, da man må håbe hjemmesiden får en lang levetid, også efter at bøgerne er udkommet)…

En anden detalje af mindre betydning er, at der i lokalitets-beskrivelserne er lagt geodætiske koordinater ind på stederne. Det havde naturligvis – i disse tider! – været mere logisk og brugervenligt at indarbejde direkte links til Google Maps, Krak eller lignende.

Til sidst kan nævnes, at det hele – hvad ellers!? – er sponsoreret af Aage V. Jensens Fonde.

Ynglesucces i Kogleakssøen – vingerne bærer

Morgenens check af Kogleaks gav – som ventet – en konstatering af, at Sortternerne i år kan præstere flyvende unger.

Ialfald to rundvingede hvidmavede juveniler flaksede kortvarigt over kolonien, og en af dem satte sig fuldt synligt på en af de små mudderbanker lige foran koloniområdet, hvor den tiggede mad hos forældrene. Og der er stadig godt gang i fodringen af mindre unger i kolonien; der er en konstant trafik af tilflyvende voksne med føde i næbbet. Rederne kan dog ikke ses for vegetationen.

Der vil sikkert i de kommende dage flyve flere unger ud, og det kan formentlig konkluderes, at denne forsommers varmevejr kom på det rigtige tidspunkt i forhold til de sarte terners ynglecyklus, så der har været rigeligt med insektproduktion til ungefodringen. Men allervigtigst så har Kogleakssøen jo i år været indbydende for fuglene efter sidste efterårs slåning af holmene – en afgørende forudsætning for succes! Også Hættemågerne har kvitteret med en stor koloni, og i øjeblikket er der mange hundrede nye 1K-fugle omkring kolonien. For ikke at tale om Fjordternerne, af hvilke jeg i forgårs talte 67 adulte fugle, det er mange. Af en eller anden grund ser de ud til at være kommet sent i gang – langt de fleste ruger tilsyneladende stadig på æg.

Med hensyn til den anden sjældne yngleart i Kogleakssøen, Dværgmåge, så er der intet positivt nyt at berette. Der er tidligere set en rede med en lille unge, og i forgårs havde jeg et par gamle fugle kraftigt varslende over pumpehuset, men i dag kunne jeg kun se fire adulte rastende sammen med ca. 10 2K-fugle lige i kanten af Sortterne-kolonien. Jeg skal dog skynde mig at tilføje, at det ikke behøver betyde, at parret med ungen har opgivet – den opvoksende vegetation gør det svært at se hvad der foregår. Så vi må bare vente og se hvad der dukker op…

I øvrigt har jeg haft et Knarande-kuld i Kogleakssøen en af de seneste dage, og i den bageste ende af lokaliteten, på overgangen til Store Gollum, står der en større flok Skestorke og raster – idag mindst 43. Og apropos Skestorke – i aftes ved 23-tiden, da jeg kørte over Bygholmdæmningen, var der ca. 60 ivrigt fouragerende fugle i Østsøen, som silhouetter mod den røde nordhimmel.

Opdatering 8. juli: Jeg har checket situationen i Kogleaks stort set dagligt, nogle dage flere gange, men der er ikke meget nyt at berette… Nogle gange ser der foruroligende dødt ud omkring Sortterne-kolonien, men hver dag hen mod aften samles mange fugle omkring kolonien. Der kommer stadig fugle flyvende til med føde og går ned, så der må være flere unger, der ikke er flyvefærdige endnu. Jeg har stadig højst set 2 flyvefærdige. I går ved middagstid under en voldsom tordenbyge var der 2 fouragerende ungfugle i Kogleaks, og samtidig 16 adulte lige omkring kolonien. Jeg kunne se, at der også var fugle i Lund Fjord, og da jeg kom over på jernbanedæmningen talte jeg 21, alle adulte, fouragerende tæt på dæmningen (sammen med 13 Dværgmåger). Sammenlagt giver det 37 adulte Sortterner, hvilket vist tangerer det hidtil største tal i år. Jeg går ud fra at alle fuglene i Lund Fjord er lokale ynglefugle fra Kogleaks – ialfald var der en konstant trafik af fugle mellem Kogleaks og Lund. Jeg har desværre ingen mulighed for at følge op i den kommende tid (partner Haaning heller ikke), så jeg håber at andre lokale tager sig af at checke udflyvnings-situationen i Kogleakssøen!…

Ynglefuglerapport online

Idag er ynglefuglerapporten for Vejlerne 2008 blevet lagt online på DMU’s hjemmeside.

(Jaja, bedre sent end aldrig. 2009-rapporten vil vi godt love vil være mere aktuel, når den udkommer!)…

Rapporten er udarbejdet af Henrik Haaning Nielsen og undertegnede, tilsammen også kendt som ornit.dk.

Hvis man sammenfatter ynglesæsonen 2008 meget kortfattet, er hovedlinierne disse: der blev kortlagt 170 territorier af Rørdrum, en fremgang i forhold til de foregående tre år. Sortternebestanden blev opgjort til 29-40 par, men ternerne havde svært ved at etablere sig på grund af tilgroning på ynglepladserne, og selvom fuglene gjorde to forsøg lykkedes det ikke at få unger på vingerne. Plettet Rørvagtel havde med blot fem registrerede fugle en af de dårligste ynglesæsoner nogensinde.

DMU-rapporten er i år kommet i helt nyt layout, og et af Henriks Rørdrum-billeder fylder hele forsiden. Desværre er det sådan, at forsiderne på arbejdsrapporter kun laves i sorthvid! (egentlig et sjovt “sparehensyn”, da rapporterne jo under alle omstændigheder kun udkommer som .pdf-filer på nettet)…

Nå, hvis man gerne vil se Rørdrummen i farver, kan man jo vælge at købe den også ny-udkomne NOK-rapport (“Fugle og dyr i Nordjylland 2008”), hvor det samme billede optræder i flot tryk…